REGULAMIN
III BIEG „PO MUSZLE ŚW. JAKUBA”

ZAREJESTRUJ SIĘ

KOMUNIKATY!

PRZEDŁUŻONE ZAPISY do 18 lipca 2019 r.

Bieg dziecięcy jest bez opłaty startowej!

I. ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 73 97 (wew. 201), gok@przeworsk.net.pl, www.gok.przeworsk.pl

II. CEL IMPREZY
Bieg „po muszlę św. Jakuba” odbędzie się po raz trzeci w ramach Dni Jakubowych w Nowosielcach.

Celem Euroregionalnych Dni Jakubowych jest promocja wiedzy na temat Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba, jako szlaku pątniczego i pierwszego Europejskiego Szlaku Kulturowego, który biegnie przez nasz region. W programie przewidzieliśmy m.in. Jakubowy Rajd Rowerowy i Rajd Konny, Bieg „Po Muszlę św. Jakuba”, wystawę poświęconą Camino de Santiago oraz sesję naukową w której wezmą udział osoby, które odbyły pielgrzymkę z progu własnego domu do Santiago de Compostela.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin i miejsce: 20 lipca 2019 r., godz. 14.00

2. Start i meta: parking dolny przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach

Program:
12:00-14:00: Rejestracja zawodników poszczególnych biegów w Biurze Zawodów

14:00: Oficjalne rozpoczęcie Biegów

14:20: Rozgrzewka zawodników

14:30: Start III BIEGU PO „MUSZLE ŚW. JAKUBA” na dystansie 10 km

14:35: Start BIEGU „MUSZELKA” DLA DZIECI na dystansie 800 m

15:30: Meta Biegu: doping na finiszu, wręczanie medali, napoje i poczęstunek

16:00-17:00: GALA BIEGÓW i RAJDÓW JAKUBOWYCH (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika biegu – dekoracje mogą ulec przyśpieszeniu), oficjalne wyniki, dekoracje zawodników biegów

IV. TRASA, DYSTANS
1. Mapy z przebiegiem tras dostępne są na stronach:
– I trasa: 10 km: https://pl.wikiloc.com/szlaki-outdoor/bieg-po-muszle-sw-jakuba-10-km-33880241

– II trasa: 800 m: https://pl.wikiloc.com/szlaki-outdoor/bieg-muszelka-dla-dzieci-800-m-34778149
2. Bieg odbywa się z elektronicznym pomiarem czasu.
3. Rodzaj nawierzchni: asfalt,
4. Trasa oznaczona co 1 km pionowymi znakami.
5. Trasa nie będzie posiadać atestu PZLA.
6. Trasę będzie zabezpieczać Policja oraz Straż OSP.
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
8. Punkt odżywiania i odświeżania zlokalizowany będzie na mecie.
9. Limit czasu biegu głównego na dystansie 10 km: 90 min od momentu startu

V. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
1. Biuro Zawodów, szatnie, depozyty mieścić będzie się namiocie Gminy Przeworsk – z napisem „Biuro Zawodów” w Nowosielcach.
2. Biuro Zawodów i wydawanie pakietów startowych będzie odbywać się w dniu zawodów:
– 20 lipca 2019 r. w godz. 12:00–14:00.
3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
4. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizatorzy nie odpowiadają.

VI. KLASYFIKACJA
1. W biegu głównym pierwsze 3 miejsca w kategoriach

a) Kategoria OPEN

b) Kategorie wiekowe: K/M 16-29, K/M 30-39, K/M 40-49, K/M 50-59, K/M 60+

 1. Puchar dla najstarszego i najmłodszego zawodnika (zgodnie z danymi podanymi w rejestracji).
 2. Organizator może utworzyć nowe kategorie – o czym powiadomi na stronie internetowej.
 3. W biegu dziecięcym nagrodzonych zostanie pierwsze trzy miejsca osobno dziewczynki i chłopcy.

VII. UCZESTNICTWO
1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby które ukończyły 16 lat.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział po przedstawieniu pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez opiekuna prawnego/ rodzica (przed rozpoczęciem biegu w biurze zawodów).
3. Limit uczestników w biegu głównym wynosi 250 osób.
4. Organizatorzy zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od Organizatorów powodów.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie listy uczestników które jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz okazanie dowodu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
6. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

VIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do udziału w zawodach będą odbywać się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.timekeeper.pl wypełnienie oświadczenia uczestnika biegu. Podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Lista zawodników zostanie zamknięta na 60 min. przed startem. Link do zgłoszeń dostępny również na stronie www.gok.przeworsk.pl
2. Opłata startowa biegu głównego:
– przy zgłoszeniach do 15 lipca 2019 r. wynosi 30 zł
– w dniu zawodów 40 zł
W dniu zawodów liczba pakietów ograniczona!
3. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie się uczestnika i dokonanie opłaty startowej za pomocą elektronicznych zapisów dostępnych na stronie: www.timekeeper.pl

 1. Osoby które spełnią ten warunek zostaną wpisane na listę startową. Zawodnik powinien dokonać opłaty startowej bezpośrednio po zarejestrowaniu się. Dokonanie opłaty jest warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej Biegu i wyświetlenia jego nazwiska na stronie internetowej biegu.
 2. Brak wpłaty do 5 dni po rejestracji skutkuje skreśleniem z listy startowej (można wówczas ponownie dokonać rejestracji i do 5 dni wpłacić wpisowe).
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie można przekazywać ani odsprzedawać przyznanych numerów startowych innym zawodnikom. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Biegu zgodnie z ustawą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
 4. Bieg dziecięcy jest bezpłatny ale wymagana jest rejestracja za pomocą strony www.timekeeper.pl
 5. Zgłoszenie udziału w biegu traktowane jest jako:
  – przyjęcie warunków regulaminu biegu,
  – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia biegu,
  – wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu,
  – wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.IX. ZASADY FINANSOWANIA
 6. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator i sponsorzy.
 7. Uczestnicy biorą udział w biegu po dokonaniu wpłaty startowej.
 8. W przypadku wycofania się z udziału w biegu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.
 9. W ramach biegu głównego Organizator zapewnia:

– elektroniczny pomiar czasu,

– numer startowy z agrafkami,

– pamiątkowy dyplom,
– koszulkę techniczną,
– pamiątkowy medal,
– poczęstunek i napoje na mecie,

– ubezpieczenie NNW,
– oprawę imprezy

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar akcesorium sportowego wchodzącego w skład pakietu startowego (np. koszulka), mając jednak na uwadze względy organizacyjno-techniczne nie może tego zagwarantować.
 1. W biegu dziecięcym przewidziano pamiątkowe medale i dyplomy oraz słodkości.
 2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia osobom zgłoszonym w dniu zawodów.X. NAGRODY
  1. Organizatorzy przewidują pamiątkowe puchary dla pierwszych trzech miejsc we wszystkich kategoriach. W kategorii OPEN przewidziano nagrody finansowe lub rzeczowe.
  2. W biegu dziecięcym dla pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe.XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).
  3. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej biegu: www.przeworsk.net.pl, www.gok.przeworsk.pl, fanpagu FB Gminy Przeworsk, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
  4. Organizator zapewnia napoje i poczęstunek na mecie.
  5. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
  6. Sprawy bezpieczeństwa Organizatora, zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja i Straż OSP.
  7. Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, uwag Organizatora i decyzji sędziów.
  8. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
  9. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich.
  10. Uczestnicy będą mieli wykupione ubezpieczenie NNW.
  11. Przyjęcie numeru startowego i podpisanie się na liście uczestników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.14. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe z chipem przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
  15. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.
  16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 73 97 (wew. 201), gok@przeworsk.net.pl, www.gok.przeworsk.pl

Dyrektor Biegu: Łukasz Mróz, tel. 727 591 466, lmroz@gok.przeworsk.pl

Regulamin zachowania się uczestników imprezy:

– Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora drogami.

– Uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę Biegu.

– Każdy z Zawodników biorących udział w Biegu zobowiązany jest do uczestnictwa w duchu fair play.

– Zawodnik startujący w Biegu zobowiązany jest do przeciwdziałania zachowaniu chuligańskiemu na trasie Biegu jak i w trakcie trwania imprezy.

– Zawodnicy zobowiązani są do informowania osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach, w szczególności dotyczących życia i zdrowia uczestników.

– W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

– Organizator Biegu nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.

 

Oświadczenie uczestnika biegu:
– Uczestniczę w Biegu „Po Muszlę św. Jakuba” świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w Biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.
– Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w Biegu.
– Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Organizatora, kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w Biegu.
– Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
– Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez Organizatora biegu.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA III BIEGU PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

– Gminny  Ośrodek Kultury (GOK) w Przeworsku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z GOK Przeworsk  możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod adresem poczty elektronicznej: lmroz@gok.przeworsk.pl;

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji „III Biegu po muszlę św. Jakuba” przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku na podstawie Pani/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
 3. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom takim jak: oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów, promocji na podstawie zgody osoby której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż 5 lat.
 5. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym biegu.
 9. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnika III BIEGU PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA

Będąc uczestnikiem III BIEGU PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko  )

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku przez Gminę Przeworsk i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, w związku z udziałem w III BIEGU PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA.

………..………………………………………………………….………………

Podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska przez Gminę Przeworsk i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, w związku z udziałem w III BIEGU PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA.

………..………………………………………………………….………………

Podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania moich danych osobowych oficjalnym sponsorom i partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.

………..………………………………………………………….………………

Podpis uczestnika

 

Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania moich danych ubezpieczycielowi w celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej.

………..………………………………………………………….………………

Podpis uczestnika

 

 

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, zarejestrowanych podczas III BIEGU PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA, udostępnionych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora, jak również na profilach internetowych zarządzanych przez organizatorów biegu.

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Uczestnika III BIEGU PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka )

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz partnerów biegu, w związku z udziałem w III BIEGU PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA.

………………………………………………..……………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka przez  Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz partnerów biegu, w związku z udziałem w III BIEGU PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA.

………………………………………………..……………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania danych osobowych mojego dziecka oficjalnym sponsorom i partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.

………………………………………………..……………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania danych osobowych mojego dziecka ubezpieczycielowi w celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej.

………..………………………………………………………….………………

Podpis uczestnika

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, zarejestrowanych podczas III BIEGU PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA, udostępnionych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu jak również na profilach internetowych zarządzanych przez organizatorów biegu i partnerów.

* niepotrzebne skreślić