Kultura ludowa w Gminie Przeworsk jest ciągle żywa. Gminny Ośrodek Kultury
w Przeworsku realizuje zadanie pn. „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń”, dofinansowane z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Głównym jego celem jest wspierania działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, poprzez kultywowanie przeworskich strojów ludowych oraz tradycyjnych tańców i śpiewu regionu przeworskiego.
Projekt ma w swoich założeniach również przekazanie dzieciom i młodzieży elementów dziedzictwa kulturowego przez starsze pokolenie, zachowanie rodzimej spuścizny regionalnej, a także stworzenie warunków do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Zadanie „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń” to przede wszystkim ukazanie i promowanie pieśni ludowych oraz regionalnych tańców przeworskich.
W ramach zadania prowadzone są warsztaty tańca ludowego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Tańca Ludowego w Urzejowicach oraz warsztaty wokalno-muzyczne realizowane wspólnie
z trzema Zespołami Śpiewaczymi: „Cantus” z Gorliczyny, „Grzęszczanie” z Grzęski oraz „Studzienczanki” ze Studziana.
Ponadto w ramach projektu odbyła się w lekcja regionalna w Muzeum w Przeworsku, podczas, której uczestnicy zapoznali się ze sztuką ludową oraz mogli zobaczyć regionalne stroje ludowe noszone w okolicach Przeworska.
W ramach tego przedsięwzięcia zakupione zostały trzy kompletne stroje przeworskie, wiernie odwzorowane na tradycyjnych strojach ludowych regionu. Rekonstrukcji dokonano w oparciu o kolekcję strojów znajdującą się w zbiorach Muzeum w Przeworsku. Nowe stroje zostaną zaprezentowane podczas Przeglądu Folklorystycznego „Cecyliada”. Podczas przeglądu zostaną ukazane również efekty tanecznej i wokalnej pracy uczestników zadania. Zespoły śpiewacze zaśpiewają utwory charakterystyczne dla regionu przeworskiego. A członkowie Zespołu Tańca Ludowego w Urzejowicach zatańczą przeworskie tańce ludowe. Zwieńczeniem projektu będzie nagranie filmu dokumentującego dziedzictwo kulturowe Gminy Przeworsk.