2 maja będziemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z najmłodszych świąt państwowych , zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zapraszają do mieszkańców naszej gminy do przyłączenia się do Akcji #Biało-Czerwona i uczczenia tego szczególnego dnia.

Jak się przyłączyć?

 1. Wywieś flagę
 2. Zrób zdjęcie
 3. Prześlij zdjęcie na adres lmroz@gok.przeworsk.pl lub jsolarz@gok.przeworsk.pl. (przesyłając zdjęcie akceptujesz Regulamin Akcji # Biało-Czerwona).
 4. Nie zapomnij o wypełnieniu zgody (załącznik 1 Regulaminu)

Uczcij ten dzień i wywieś flagę narodową! Czekamy na Wasze ujęcia.

 


Regulamin Akcji # Biało-Czerwona

 

I. Organizator:

Akcję # Biało-Czerwona  organizuje:

 1. Wójt Gminy Przeworsk
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

II. Cel akcji # Biało-Czerwona jest :

 1. Uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Popularyzacja barw narodowych.
 3. Wzmocnienie poczucie tożsamości narodowej.

III. Warunki uczestnictwa:

Akcja # Biało-Czerwona  ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców Gminy Przeworsk, spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu.
Warunkiem uczestnictwa jest:

 1. Wykonanie zdjęć przedstawiających flagę Polski podczas Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zdjęcie należy zrobić aparatem cyfrowym lub smartfonem.
 3. Zdjęcia muszą być podpisane, opisane (imię i nazwisko autora zdjęć oraz miejscowość)
  i w treści wiadomości należy oświadczyć, iż uczestnik akcji zapoznał się z niniejszym regulaminem i informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Organizatora oraz, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia tego regulaminu i przetwarzanie przesłanych danych osobowych w celu udziału w Akcji #Biało-Czerwona .
 4. Jeżeli na przesłanych zdjęciach uwiecznione są wizerunki osób, osoby te mogą wyrazić zgodę na publikację tych zdjęć na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury
  w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem udziału w akcji. Bez wyrażenia tej zgody zdjęcia te nie zostaną opublikowane na ww. stronach internetowych.
 5. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez osoby składające te prace.
 6. Przesłanie w treści widomości oświadczenia, iż Uczestnik akcji zapoznał się
  z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które stanowią części niniejszego regulaminu (Załącznik 1 Regulaminu). Wydrukowanie i podpisanie oświadczenia/zgody dotyczącego przetwarzania danych osobowych i wizerunku oraz przesłanie skanu oświadczenia lub zdjęcia podpisanego oświadczenia.
 7. Nadesłane zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników i nie mogą one naruszać praw autorskich majątkowych i osobistych ani innych praw osób trzecich.
 1. Nie ma limitu nadsyłanych zdjęć, jednakże uczestnik powinien pamiętać o limicie danych w jednej wiadomości. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć do publikacji.
 2. Termin nadsyłania zdjęć: 4 maja 2020r.
 3. Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: lmroz@gok.przeworsk.pl lub jsolarz@gok.przeworsk.pl.

IV. Zasady przyznawania upominków:

 1. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną nagrodzone drobnymi upominkami, które będą do odbioru w Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku, oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa.
 2. Wybrane zdjęcia zostaną również bezpłatnie opublikowane na stronie internetowej
  i profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk, na co uczestnik akcji wyraża zgodę. W przypadku gdy na przesłanych zdjęciach uwiecznione są wizerunki osób, osoby te mogą wyrazić zgodę na publikację tych zdjęć na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem udziału
  w Akcji. Bez wyrażenia tej zgody zdjęcia te nie zostaną opublikowane na ww. stronach internetowych.

 V. Prawa autorskie, ochrona danych osobowych:

 1. Uczestnik akcji, przesyłający zdjęcia wyraża zgodę na bezpłatną publikację przesłanych zdjęć na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk przez czas nieograniczony.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych przez niego zdjęć, biorących udział w akcji, a ponadto oświadcza, że osoby przedstawione na tych zdjęciach udzieliły zezwolenia na bezpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach niniejszej akcji, w szczególności na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie gok.przeworsk.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Akcji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

Załącznik 1
do Regulaminu Akcji # Biało-Czerwona

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH ( DZIECKA*)

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

 

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko  (dziecka* )

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego/ mojego dziecka* przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz  Gminę Przeworsk .

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierające wizerunek, zarejestrowany podczas konkursu Akcję # Biało-Czerwona udostępnione na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i  Gminy Przeworsk, profilach internetowych zarządzanych przez w/w jednostki oraz  w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.

………..……………………………………………

           Podpis uczestnika/ rodzica lub opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku reprezentowana Dyrektora. Kontakt z GOK Przeworsk możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod adresem poczty elektronicznej: lmroz@gok.przeworsk.pl oraz
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl,
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku              z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej ni 5 lat.
 6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego zostało dokonane przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

…………………………………………………………

Podpis uczestnika/ rodzica lub opiekuna prawnego