Przedłużony termin składania prac w konkursie plastycznym na plakat „JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY, KTÓRY KOCHAŁ LUDZI”.

Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk
z siedziba w Urzejowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku serdecznie zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu Gminy Przeworsk do uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, która przypada 18 maja 2020 r.

W związku z tym, że rok 2020 został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polski Rokiem Jana Pawła II zapraszamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym na plakat „JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY, KTÓRY KOCHAŁ LUDZI”. W ramach obchodów tej wyjątkowej rocznicy urodzin naszego Rodaka przygotowana zostanie wirtualna ekspozycja prac.

Ze względu na panującą pandemię i zamknięciem placówek oświatowych termin dostarczania prac został przedłużony do 30 kwietnia 2020 r. Prace można składać w Urzędzie Gminy Przeworsk lub w Bibliotece Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach, oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa w wydzielonym miejscu.

Dziękujemy za dotychczas wykonane i dostarczone prace oraz czekamy na kolejne.

Zostańcie w domu i wykorzystajcie ten czas twórczo. Niech słowa Jana Pawła II „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko” staną się motywacją i dobrym życzeniem.

Więcej szczegółów w regulaminie oraz w Bibliotece Publicznej Gminy Przeworsk
z siedzibą w Urzejowicach (16 640 31 69) i Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku (16 648 73 97 wew. 201).

KONKURS PLASTYCZNY
DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY PRZEWORSK

JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY, KTÓRY KOCHAŁ LUDZI”


Regulamin Konkursu na plakat upamiętniający setną Rocznicę Urodzin Świętego Jana Pawła II

 

Organizator:

Wójt Gminy Przeworsk, Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedziba w Urzejowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

I. Cele konkursu:

1. Upamiętnianie i pogłębianie wiedzy o życiu, działalności i świętości Jana Pawła II.

2. Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.

3. Zachęcanie do poznawania osoby św. Jana Pawła II i miejsc z nim związanych.

4. Rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni plastycznej.

5. Wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie z naszej gminy poprzez promocję efektów ich pracy.

6. Kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział
w wystawie ich prac.

II Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Przeworsk
i przeprowadzony będzie w następujących grupach

– grupa I uczniowie z klas 1 – 3

– grupa II uczniowie z klas 4 – 6

– grupa III uczniowie z klas 7 – 8.

2. Uczestnicy wykonują plakat zgodnie z tematem konkursu JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY, KTÓRY KOCHAŁ LUDZI w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.

3. Każdy uczestnik może przesłać 1 lub 2 prace w formacie A2 lub A3.

4. Prace muszą być wykonane tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane
pod uwagę).

5. Konkurs trwał będzie od dnia ogłoszenia tj. 27.02.2020 r. do dnia 10.04.2020 do kiedy przyjmowane będą prace.

6. Na odwrocie każdej pracy należy napisać nazwę i adres szkoły, imię, nazwisko
i wiek  ucznia oraz telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór zgody jest załącznikiem do niniejszego regulaminu).

7. Plakaty należy składać w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedziba
w Urzejowicach, w jej filiach w miejscowościach: Gorliczyna, Grzęska, Mirocin, Studzian, Świętoniowa, Ujezna, w Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku, ul Bernardyńska 1A u Pani Justyny Solarz lub można wysłać na adres biblioteki: Biblioteka Publiczna w Urzejowicach, Urzejowice 462, 37-200 Przeworsk.

 

III. Ocena prac


1. Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu  powołaną komisję konkursową
w składzie określonym przez organizatora.

2. Przy ocenie prac komisja uwzględni:

– oryginalność przedstawienia hasła konkursu,

– wartości plastyczne złożonych prac,

– komunikatywność i czytelność przekazu (spełniające wymogi plakatu).

3. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk i Urzędu Gminy Przeworsk do dnia 30 kwietnia 2020 r., a laureaci zostaną poinformowani o miejscu i czasie odbioru nagród.  

 

Uwagi organizatora:

1. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

2. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy  zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz  prezentowania
na wystawie, a także w celach promocyjnych w prasie i na stronie internetowej organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia treści regulaminu.

4. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu proszę kierować do Marty Orzechowskiej-Haftek  Tel 16 640 3169 w godzinach pracy Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk
z/s w Urzejowicach.

 

 

Zał. 1 do Regulaminu

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY PRZEWORSK

JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY, KTÓRY KOCHAŁ LUDZI”

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko )

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska dziecka przez Bibliotekę Publiczną Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Gminę Przeworsk,
w związku z udziałem dziecka w
KONKURS PLASTYCZNY DLA  UCZNIÓW KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY PRZEWORSK „JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY, KTÓRY KOCHAŁ LUDZI”

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierające wizerunek, zarejestrowany podczas wydarzeń związanych z uczestnictwem w Konkursie, udostępnione na stronie internetowej Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku, Gminy Przeworsk, profilach internetowych zarządzanych przez te instytucje oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.

Zgodna w każdej może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego instytucje wyżej wymienione dokonają przed jej cofnięciem.

………………………………………………..……………………………………………………

Podpis

* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z Biblioteką możliwy jest pod nr tel. 16 640 31 69 lub pod adresem poczty elektronicznej: gbpu@interia.eu

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl,

  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w celu z publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku i umieszczeniu na stronie internetowej Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)

  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie.

  6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679

  9. Wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska przez Panią/Pana jest dobrowolne, niewyrażenie zgody nie wywoła żadnych skutków prawnych

  10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.