Regulamin Akcji „Moja mama jest…”

Regulamin-Moja-mama

I. Organizator:
Organizatorami Akcji „Moja mama jest…” są:
1. Wójt Gminy Przeworsk,
2. Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach,
3. Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku.

II. Celem Akcji „Moja mama jest…” jest :
1. Uczczenie Dnia Matki.
2. Uhonorowanie naszych mam.
3. Utrwalenie zabawnych i wzruszających wypowiedzi dzieci.
4. Prezentacja dziecięcej twórczości.

III. Warunki uczestnictwa:
Akcja „Moja mama jest…” ma charakter otwarty i adresowany jest do rodziców i dzieci w wieku od 3 do 8 lat mieszkających na terenie Gminy Przeworsk, spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu.

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. Przesłanie krótkiej wypowiedzi dzieci o mamie zaczynającej się od słów: „Moja mama jest…”, lub „Lubię kiedy z mamą…” lub „Pamiętam jak mama…” „Czuję się szczęśliwa/y z mamą, gdy…” . Do wypowiedzi można dołączyć zdjęcia laurki dla mamy.
2. Nie ma limitu nadsyłanych wypowiedzi, można skorzystać z wszystkich zaproponowanych podpowiedzi.
3. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego wypowiedź jest autorstwa jego dziecka oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego dzieła, w tym prawo do wysłania na Akcję.
4. Wypowiedź dziecka należy przesłać wraz Kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego regulaminu oraz załącznikiem nr 2. Wydrukowane i podpisane załączniki nr 1 i nr 2 należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres e-mail: lmroz@gok.przeworsk.pl lub jsolarz@gok.przeworsk.pl lub gbpu@interia.pl.
5. Termin nadsyłania zgłoszenia: 29 maja 2020r.
6. Przesłanie wypowiedzi wraz z kartą zgłoszeniową jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w wydawnictwach, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych Organizatorów oraz w innych miejscach służących promocji Konkursu i działań markietingowych.
IV. Zasady przyznawania upominków:
1. Wszystkie nadesłane wypowiedzi zostaną nagrodzone upominkami, które będą do odbioru w Bibliotece Publicznej Gminy Przeworsk z siedziba w Urzejowicach oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku, oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa.
2. Wybrane wypowiedzi zostaną również bezpłatnie opublikowane na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku, Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach oraz Gminy
Przeworsk, na co uczestnik akcji wyraża zgodę. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem udziału w Akcji. Bez wyrażenia tej zgody zdjęcia te nie zostaną opublikowane na ww. stronach internetowych.

V. Prawa autorskie, ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik Akcji, przesyłający wypowiedź wyraża zgodę na bezpłatną jej publikację na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku, Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach, oraz Gminy Przeworsk przez czas nieograniczony.
2. Uczestnik oświadcza, że autorem nadesłanych przez niego wypowiedzi oraz laurek, biorących udział w Akcji jest jego dziecko.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej do utworu (treści) zgłoszonych w ramach Konkursów bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursów polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
5. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z
04.05.2016, str. 1).
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku informuje, że jest administratorem zebranych od uczestników konkursu danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursów. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że udział w konkursie będzie niemożliwy. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursów, publikowania prac oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Osoba udostępniająca dane osobowe prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje osobie udostępniającej swoje dane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby udostępniającej dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

VI . Postanowienia końcowe:
1. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku, Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach oraz na stronach internetowych Organizatorów: www.gok.przeworsk.pl. www.urzejowice.naszabiblioteka.com.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Akcji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora .
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Akcji „Moja mama jest…”

 

Karta zgłoszeniowa do Akcji „Moja mama jest…”
Imię i nazwisko dziecka:
Miejsce zamieszkania: Wiek dziecka: Klasa:

Wypowiedź dziecka o mamie:
Imię i nazwisko rodzica zgłaszającego udział swojego dziecka w Akcji „Moja mama jest…”:
Oświadczam, że zostałem zapoznany z Regulaminem i przyjmuję jego postanowienia bez zastrzeżeń zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

…………………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Akcji „Moja mama jest…”
ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko (dziecka* )

Wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska mojego dziecka* przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Gminę Przeworsk .
Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek, zarejestrowany podczas Akcji „Moja mama jest…” udostępnionych na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku, Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach oraz Gminy Przeworsk, profilach internetowych zarządzanych przez w/w jednostki oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.

…………………………………… dnia ………………… 2020 r. …………………….
miejscowość Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska mojego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Gminę Przeworsk .
Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek, zarejestrowany podczas Akcji „Moja mama jest…” udostępnionych na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku, Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach oraz Gminy Przeworsk, profilach internetowych zarządzanych przez w/w jednostki oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.

…………………………………… dnia ………………… 2020 r. …………………….
miejscowość Podpis uczestnika

ZGODA NA UDZIELENIE LICENCJI
Wyrażam zgodę na udzielenie licencji do utworu (treści) zgłoszonego do Akcji „Moja mama jest…”

…………………………………… dnia ………………… 2020 r. …………………….
miejscowość Podpis uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku
reprezentowana Dyrektora. Kontakt z GOK Przeworsk możliwy jest pod nr tel. 16 6487397
lub pod adresem poczty elektronicznej: lmroz@gok.przeworsk.pl oraz
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl,
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1
4. z 04.05.2016).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich
przetwarzanie jednak nie dłużej ni 5 lat.
7. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność przetwarzania, którego zostało dokonane przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie.
11. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
…………………………………………………………
Podpis uczestnika rodzica lub opiekuna prawnego