Zapewne niejednokrotnie podczas spacerów czy rowerowych wycieczek spotkaliście się z pięknymi przydrożnymi kapliczkami, figurami, czy też krzyżami. Są one nieodłącznym elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Znajdują się w każdej miejscowości i są świadectwem żywej wiary naszych przodków. Stanowią cząstkę dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Stawiano je na pamiątkę wydarzeń historycznych lub rodzinnych. Wznoszone były w podzięce za opiekę lub w określonej intencji, prosząc o łaskę Boga. Miały chronić przed chorobą, pożarem i powodzią. Pojawiały się również w miejscach czyjejś śmierci.

Miesiąc maj, to szczególna okazja, aby dostrzec i odkryć na nowo ich piękno. To właśnie w maju, spod wielu z nich można usłyszeć śpiew Litanii Loretańskiej oraz maryjnych pieśni.

Każda kapliczka, figura świętego czy też krzyż ma własną historię i swego fundatora. Zachęcamy do podzielenia się ich pięknem i historią.

Do udziału w konkursie zapraszamy całe rodziny! Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca 2020 roku.

 

Regulamin Konkursu „Szlakiem znaków wiary i pamięci kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk

Regulamin do pobrania w wersji pdf:  Regulamin konkursu Kapliczki

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Konkursu „Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Przeworsku przy ul. Bernardyńskiej 1 a.
 2. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.

II. Cele:

 1. Zdobywanie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figur świętych w Gminie Przeworsk.
 2. Promocja małej architektury związanej z kultem sakralnym: kapliczek, krzyży i figur świętych.
 3. Uwrażliwienie na piękno obiektów sakralnych.
 4. Pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej.
 5. Wzmocnienie przekazu międzypokoleniowego.
 6. Promowanie kultury regionalnej.

III. Zadanie konkursowe:

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy przedstawiającej ujęcie tematu: „Szlakiem znaków wiary i Pamięci kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk dowolną techniką plastyczną w formacie płaskim nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3 wraz krótkim opisem i historią miejsca kultu oraz podaniem dokładnej lokalizacji.

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin.

 2. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

 3. Konkurs podzielony jest na 5 kategorii wiekowych:

 1. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,

 2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,

 3. uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej,

 4. uczniowie szkoły ponadpodstawowej,

 5. dorośli.

 1. Uczestnicy konkursu przygotowują prace zgodnie z tematyką, techniką plastyczną, formatem i kategoriami wiekowymi. Koniecznie każda praca powinna zawierać krótki opis prezentowanego miejsca kultu, jego historię oraz dokładną lokalizację. Dodatkowym atutem będzie opisanie intencji powstania oraz danych fundatora.

 2. Prace mogą przedstawiać jedynie kapliczki, krzyże i figury świętych znajdujących się w Gminie Przeworsk.

 3. W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie brały udziału w innych konkursach i nie były prezentowane w mediach.

 4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1 regulaminu) i nakleić na odwrocie pracy.

 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu w przypadku osób pełnoletnich).

 6. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z zgodą rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 3 do regulaminu)

 7. Miejsce dostarczenia prac:

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk.

 1. Czas trwania konkursu: 15.05.2020-15.07.2020.

 2. Dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji oraz ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczenia autorowi należności finansowych. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanych materiałów.

 3. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
 4. Prace bez wypełnionych załączników lub nie spełniające innych wymogów regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.

V. Komisja konkursowa:

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem sprawować będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
 2. Wybór najlepszych prac wraz z opisem zostanie ogłoszony przez komisje konkursową za pośrednictwem strony Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku.

 3. Komisja dokona oceny otrzymanych prac według następujących kryteriów: kreatywność, zaangażowanie, staranność, jakość wykonania, rzetelność i umiejętność opisu przekazów oraz styl literacki.

VI. Nagrody i ich wydanie:

 1. Organizator przewidział w Konkursie nagrody za zajęcie I, II i III miejsc w każdej kategorii.

 2. Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone drobnymi upominkami.

 3. Wszystkie prace zostaną również bezpłatnie opublikowane na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk, na co uczestnik akcji wyraża zgodę. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem udziału w konkursie. Bez wyrażenia tej zgody zdjęcia te nie zostaną opublikowane na ww. stronach internetowych.

 4. Wybrane prace zostaną również opublikowane w publikacji przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku.

 5. Decyzja w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 6. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Dodatkowo uczestnicy Konkursu zostaną telefonicznie poinformowanie o terminie i miejscu wręczenia nagród.

VII. Prawa autorskie, ochrona danych osobowych:

 1. Uczestnik Konkursu, przesyłający pracę wyraża zgodę na bezpłatną publikację przesłanych prac na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk przez czas nieograniczony.

 2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych przez niego prac.

 3. Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej do utworu (treści) zgłoszonych w ramach Konkursów bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursów polach eksploatacji, w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do prac plastycznych i literackich ich opracowań, w szczególności do twórczego przekształcania, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotnego publikowania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz do wykorzystywania prac plastycznych i literackich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

 2. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

 3. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).

 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku informuje, że jest administratorem zebranych od uczestników konkursu danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursów. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że udział w konkursie będzie niemożliwy. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursów, publikowania prac oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Osoba udostępniająca dane osobowe prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje osobie udostępniającej swoje dane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby udostępniającej dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i zasad w nim zawartych.

 3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.gok.przeworsk.pl.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu
„Szlakiem znaków wiary i pamięci kapliczki,
krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk

METRYCZKA PRACY
(proszę przykleić z tyłu pracy)

Konkurs „Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki,
krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk”

Imię i Nazwisko:
Adres telefon: Wiek: Klasa:
Nazwa prezentowanego miejsca kultu oraz dokładna lokalizacja:

Oświadczam, że zostałem zapoznany z Regulaminem i przyjmuję
jego postanowienia bez zastrzeżeń

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

…………………………….

Podpis uczestnika

…………………………….

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

w przypadku uczestników niepełnoletnich

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu
„Szlakiem znaków wiary i pamięci-kapliczki,
krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk

Formularz zgłoszeniowy dotyczy pełnoletnich uczestników

ZGODA NA UDZIELENIE LICENCJI

Wyrażam zgodę na udzielenie licencji do utworu (treści) zgłoszonego do Konkursu „Szlakiem Znaków Wiary i Pamięci kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk

…………………………………… dnia ………………… 2020 r. …………………….

miejscowość Podpis uczestnika

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Gminę Przeworsk.

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierające wizerunek, zarejestrowany podczas Konkursu „Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk” udostępnione na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminy Przeworsk, profilach internetowych zarządzanych przez w/w jednostki oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.

………..……………………………………………

Podpis uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku reprezentowana Dyrektora. Kontakt z GOK Przeworsk możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod adresem poczty elektronicznej: lmroz@gok.przeworsk.pl oraz

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl,

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż 5 lat.

 6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego zostało dokonane przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…………………………………………………………

Podpis uczestnika

Załącznik nr 3 do regulaminu Konkursu
„Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki,
krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk

Formularz zgłoszeniowy dotyczy niepełnoletnich uczestników

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka, uczestnika konkursu )

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w Konkursie „Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki,
krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk
” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
w Przeworsku na zasadach opisanych w regulaminie

oraz na udzielenie licencji do utworu (treści) zgłoszonego do Konkursu „Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk”.

…………………………………… dnia ………………… 2020 r. …………………….

miejscowość Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka, uczestnika konkursu )

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka* przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Gminę Przeworsk.

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierające wizerunek, zarejestrowany podczas Konkursu „Szlakiem Znaków Wiary i Pamięci kapliczki,
krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk
” udostępnione na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminy Przeworsk, profilach internetowych zarządzanych przez w/w jednostki oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.

………..……………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku reprezentowana Dyrektora. Kontakt z GOK Przeworsk możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod adresem poczty elektronicznej: lmroz@gok.przeworsk.pl oraz

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl,

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż 5 lat.

 6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego zostało dokonane przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…………………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego