Kultura ludowa w Gminie Przeworsk jest ciągle żywa. Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku realizował zadanie pn. „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń”, dofinansowane z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Głównym jego celem było wspierania działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, poprzez kultywowanie przeworskich strojów ludowych oraz tradycyjnych tańców i śpiewu regionu przeworskiego.
Projekt miał również w swoich założeniach przekazanie dzieciom i młodzieży elementów dziedzictwa kulturowego przez starsze pokolenie, zachowanie rodzimej spuścizny regionalnej, a także stworzenie warunków do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Zadanie „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń” to przede wszystkim ukazanie i promowanie pieśni ludowych oraz regionalnych tańców przeworskich.
W ramach zadania prowadzone były warsztaty tańca ludowego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Tańca Ludowego w Urzejowicach oraz warsztaty wokalno-muzyczne realizowane wspólnie z trzema Zespołami Śpiewaczymi: „Cantus” z Gorliczyny, „Grzęszczanie” z Grzęski oraz „Studzienczanki” ze Studziana.
Ponadto w ramach projektu odbyła się w lekcja regionalna w Muzeum w Przeworsku, podczas, której uczestnicy zapoznali się ze sztuką ludową oraz mogli zobaczyć regionalne stroje ludowe noszone w okolicach Przeworska.
W ramach tego przedsięwzięcia zakupione zostały trzy kompletne stroje przeworskie, wiernie odwzorowane na tradycyjnych strojach ludowych regionu. Rekonstrukcji dokonano w oparciu o kolekcję strojów znajdującą się w zbiorach Muzeum w Przeworsku.

Zwieńczeniem projektu był Przegląd Folklorystyczny „Cecyliada”, który odbył się 23 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce. Uroczystego otwarcia Przeglądu  Folklorystycznego dokonał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.  Następnie założenia realizowanego zadania przybliżył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz.

Pierwsza część Przeglądu rozpoczęła się prezentacją przeworskiego stroju ludowego, tańca oraz śpiewu. Jako pierwszy na scenie wystąpił Zespół Tańca Ludowego w Urzejowicach pod opieką instruktor Beaty Południak, prezentując regionalne tańce przeworskie. Następnie wystąpiły  Zespoły Śpiewacze: „Cantus”  z Gorliczyny, „Grzęszczanie” z Grzęski,  „Studzienczanki”  ze Studziana oraz  „Ujeźniacy” z Ujeznej, a także soliści, śpiewacy ludowi:  Janina Horodecka z Grzęski, Władysława Rosół ze Studziana oraz  Kazimierz Rzemyk z Ujeznej wykonując tradycyjne pieśni ludowe.
Po przerwie, drugą część Przeglądu „Dla Niepodległej” rozpoczął występ Zespołu Mażoretek z Grzęski pod opieką Beaty Południak. Następnie zaprezentował się Chór „Veritas” z Nowosielec pod dyrygenturą Tomasza Piątka. Na scenie wystąpili również laureaci szkolnego konkursu wierszy i piosenek patriotycznych ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce. Nie mogło zabraknąć Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej na czele z kapelmistrzem Danielem Machem, która wykonała wiązankę pieśni patriotycznych.

Zaprezentowany na scenie folklor był żywą lekcją regionalną, każdy z  zespołów swoim występem udowodnił, że kultywuje tradycje tańców, pieśni ludowych i narodowych, ciągle je pielęgnuje, a co najważniejsze przekazuje młodemu pokoleniu.

Przegląd był doskonałą okazją do promowania rodzimej kultury, a także do złożenia podziękowań oraz wyrazów uznania wszystkim, którzy ją pielęgnują.
W sposób szczególny uhonorowano za działalność na rzecz kultury  oraz krzewienie tradycji ludowych Gminy Przeworsk statuetkami: seniorkę Janinę Horodecką  z  Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie”, Władysławę Rosół z Zespołu Śpiewaczego „Studzienczanki”   oraz Kazimierza Rzemyka śpiewaka ludowego z Ujeznej.

Podsumowując Przegląd w swoim wystąpieniu Kierownik Działu Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej  Centrum Kulturalnego w Przemyślu Agata Hemon oraz Dyrektor Muzeum w Przeworsku Katarzyna Ignas podkreślały, iż tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tym bardziej cieszy fakt, że zainteresowanie jej  pielęgnowaniem rośnie wśród młodego pokolenia.