KLAUZULA INFORMACYJNA /ogólna/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe: 37 – 200 Przeworsk ul. Bernardyńska 1A, tel. 16 648 73 97 wew. 201

2) Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku wyznaczył inspektora ochrony danych z którym skontaktować się można poprzez e-mail:iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i podstawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku – art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia 2016/679
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia 2016/679

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, banki w zakresie realizacji płatności, operatorom pocztowym i kurierom

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań oraz wynikający z regulacji prawnych – kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do momentu jej wycofania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zadań GOK w Przeworsku – pkt. 3a.

W przypadkach pozyskiwanych na podstawie zgody osoby nie podanie danych nie spowoduje żadnych skutków prawnych, jednak może uniemożliwić uczestnictwo w projektach realizowanych przez GOK Przeworsk- pkt.3c.

10) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.