Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku został utworzony uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15.12 2016 r.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2017 r.

Celem działania Ośrodka Kultury jest:

 1. prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy,
 2. uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
 3. promowanie Gminy Przeworsk.

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy realizowanie podstawowych treści polityki kulturalnej w szczególności poprzez:

 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów,
 • tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 • organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, wernisaży oraz obozów artystycznych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
 • prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,
 • organizacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 • nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,
 • organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych przy współudziale bibliotek, szkół gminnych, świetlic wiejskich oraz imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy,
 • promowanie kultury i sportu,
 • prowadzenie aukcji, kwesty i akcji na cele charytatywne,
 • opracowywanie folderów i materiałów w zakresie rozwoju kultury i sportu promujących Gminę,
 • opracowywanie programów rozwoju kultury na terenie Gminy,
 • współpraca trans-graniczna w zakresie kultury, turystyki, sztuki i sportu,
 • prowadzenie działalności kulturalnej w Wiejskich Domach Kultury na terenie Gminy,
 • popularyzacja i promocja regionalnych grup twórczych, artystów i zespołów artystycznych,
 • współpraca z ośrodkami w kraju i za granicą,
 • nadzór i koordynacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przeworsk.