REGULAMIN „PRZEGLĄDU PALM WIELKANOCNYCH”

Biblioteka Publiczna Gminny Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku ogłasza „Przegląd Palm Wielkanocnych”, którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijanie inwencji twórczej mieszkańców Gminy Przeworsk.

ORGANIZATORZY:

– Biblioteka Publiczna Gminna Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach

– Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

PATRONAT:

– Wójt Gminy Przeworsk

CEL:

– Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych;

– Promocja dorobku kulturowego wsi;

– Integracja środowiska lokalnego;

-Stworzenie okazji do zaprezentowania twórczości własnej.

UCZESTNICY:

– Koła Gospodyń Wiejskich,

– Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Przeworsk.

WARUNKI UDZIAŁU:

– na Przegląd należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę wielkanocną (ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 3 metrów, bardzo mile widziane są palmy o wymiarach od 1 m do 2 m). Wielkość palmy nie jest brana pod uwagę przy ocenie;

– palmy powinny być wykonane z elementów naturalnych: bukszpanu, bazi, jałowca, suchych kwiatów oraz tradycyjnie używanych materiałów np. bibuły, wstążek itp.;

– palmy powinny formą wykonania nawiązywać do tradycji i motywów charakterystycznych
dla danej miejscowości, sołectwa, Gminy Przeworsk i regionu przeworskiego;

– do Przeglądu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne
z regulaminem, a w szczególności gotowe (kupione) palmy wielkanocne, palmy wykonane ze sztucznych materiałów i elementów zdobniczych (np. ozdoby plastikowe).

PRZEBIEG PRZEGLĄDU:

 1. Palmy należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Przeworsku dnia 11 kwietnia 2019 roku (czwartek) w godzinach od 10.00 do 11.00
 2. Prace dostarczone na konkurs powinny być oznaczone tabliczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:

– nazwa Koła Gospodyń/ Stowarzyszenia,

– Adres Koła, Stowarzyszenia,

– nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z organizatorem Przeglądu

 1. Wraz z palmą powinna być dostarczona Karta zgłoszenia.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 kwietnia 2019 r. podczas „Gminnego Święta Tradycji Wielkanocnych” w Nowosielcach.

KRYTERIA OCENY:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

– estetykę wykonania palmy;

– zgodność z regulaminem Przeglądu;

– pomysłowość i inwencję twórczą uczestników Przeglądu;

– dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;

– różnorodność i bogactwo użytych materiałów;

– własnoręczność wykonania elementów.

NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają bon o wartości 100 złotych.

KONTAKT:

Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedziba w Urzejowicach, Urzejowice 462,
37-200 Przeworsk tel. 16 640 3169, mail: gbpu@interia.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk tel. 16 648 73 97 (wew. 201), mail: jsolarz@gok.przeworsk.pl

 

 

Przystępując do „Przeglądu Palm Wielkanocnych” każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia w/w imprezy z jego udziałem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
  w Przeworsku reprezentowana Dyrektora. Kontakt z GOK Przeworsk  możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod adresem poczty elektronicznej:lmroz@gok.przeworsk.pl oraz
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl,
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu „Przegląd Palm Wielkanocnych”przezGminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Przeworsk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 3. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej ni 5 lat.
 4. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego zostało dokonane przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 8. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Karta zgłoszeniowa