REGULAMIN
IV BIEG „PO MUSZLĘ ŚW. JAKUBA”

I. ORGANIZATORZY

Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

II. CEL IMPREZY
Bieg „po Muszlę św. Jakuba” odbędzie się po raz czwarty w ramach Dni Jakubowych w Nowosielcach.

Celem Euroregionalnych Dni Jakubowych jest promocja wiedzy na temat Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba, jako szlaku pątniczego i pierwszego Europejskiego Szlaku Kulturowego, który biegnie przez nasz region. W tym roku ze względu na epidemie program będzie niestety ograniczony do części sportowej.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin i miejsce: 18 lipca 2020 r., godz. 9.00

 1. Start i meta: parking dolny przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach

Program:
7:00-8:45: Rejestracja zawodników poszczególnych biegów w Biurze Zawodów

8:45: Oficjalne rozpoczęcie Biegu, rozgrzewka zawodników

9:00: Start IV BIEGU PO „MUSZLĘ ŚW. JAKUBA” na dystansie 10 km

10:40: Meta Biegu: doping na finiszu, wręczanie medali, napoje i poczęstunek

10:40-11:00: dekoracja zawodników (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika biegu – dekoracje mogą ulec przyśpieszeniu), oficjalne wyniki

IV. TRASA, DYSTANS
1. Mapa z przebiegiem trasy dostępna na stronie:
https://pl.wikiloc.com/szlaki-outdoor/iv-bieg-po-muszle-sw-jakuba-50425822

 1. Bieg odbywa się z elektronicznym pomiarem czasu.
  3. Rodzaj nawierzchni: 55% asfalt, 44 % drogi polne i leśne – przełajowe/ w przypadku deszczu możliwość wystąpienia odcinków z błotem
  4. Trasa oznaczona co 1 km pionowymi lub poziomymi znakami.
  5. Trasa nie będzie posiadać atestu PZLA.
  6. Trasę będzie zabezpieczać Policja, Straż OSP oraz harcerze
  7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
  8. Punkty nawodnienia będą zlokalizowane na 5 i 8 kilometrze oraz na mecie.
  9. Limit czasu biegu głównego na dystansie 10 km: 100 min od momentu startu

V. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro Zawodów mieścić będzie się w namiocie Gminy Przeworsk – z napisem „Biuro Zawodów” na parkingu dolnym przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach.
2. Biuro Zawodów i wydawanie pakietów startowych będzie odbywać się w dniu zawodów:
– 18 lipca 2020 r. w godz. 7:30-9:00.
3. Ze względu na reżim sanitarny nie przewiduje się szatni i depozytów.

VI. KLASYFIKACJA
1. W biegu głównym pierwsze 3 miejsca w kategoriach

 1. Kategoria OPEN
 2. Kategorie wiekowe:

K/M 16-29, K/M 30-39, K/M 40-49, K/M 50-59, K/M 60+

 1. Organizator może utworzyć nowe kategorie – o czym powiadomi na stronie internetowej.

VII. UCZESTNICTWO
1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby które ukończyły 16 lat.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział po przedstawieniu pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez opiekuna prawnego/ rodzica (przed rozpoczęciem biegu w biurze zawodów).
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w biegu może wziąć udział maksymalnie 150 osób plus obsługa organizowanego biegu (decyduje kolejność zgłoszeń).
4. Organizatorzy zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od Organizatorów powodów.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie listy uczestników które jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz okazanie dowodu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
6. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

VIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do udziału w zawodach będą odbywać się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.timekeeper.pl wypełnienie oświadczenia uczestnika biegu. Link do zgłoszeń dostępny również na stronie www.gok.przeworsk.pl
2. Opłata startowa biegu głównego:
– przy zgłoszeniach do 15 lipca 2020 r. wynosi 30 zł
– w dniu zawodów 40 zł
W dniu zawodów liczba pakietów ograniczona!
3. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie się uczestnika i dokonanie opłaty startowej za pomocą elektronicznych zapisów dostępnych na stronie: www.timekeeper.pl

 1. Osoby które spełnią ten warunek zostaną wpisane na listę startową. Zawodnik powinien dokonać opłaty startowej bezpośrednio po zarejestrowaniu się. Dokonanie opłaty jest warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej Biegu i wyświetlenia jego nazwiska na stronie internetowej biegu.
  5. Brak wpłaty do 5 dni po rejestracji skutkuje skreśleniem z listy startowej (można wówczas ponownie dokonać rejestracji i do 5 dni wpłacić wpisowe).
  6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie można przekazywać ani odsprzedawać przyznanych numerów startowych innym zawodnikom. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Biegu zgodnie z ustawą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
  7. Zgłoszenie udziału w biegu traktowane jest jako:
  – przyjęcie warunków regulaminu biegu,
  – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia biegu,
  – wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu,
  – wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.IX. ZASADY FINANSOWANIA
  1. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator i sponsorzy.
  2. Uczestnicy biorą udział w biegu po dokonaniu wpłaty startowej.
  3. W przypadku wycofania się z udziału w biegu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.
  4. W ramach biegu głównego Organizator zapewnia:
  – elektroniczny pomiar czasu,

– numer startowy z agrafkami,
– pamiątkowy dyplom,
– koszulkę techniczną,
– pamiątkowy medal,
– poczęstunek i napoje na mecie,

– oprawę imprezy.
5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar akcesorium sportowego wchodzącego w skład pakietu startowego (np. koszulka), mając jednak na uwadze względy organizacyjno-techniczne nie może tego zagwarantować.

 1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.

X. NAGRODY
1. Organizatorzy przewidują pamiątkowe puchary dla pierwszych trzech miejsc we wszystkich kategoriach. W kategorii OPEN przewidziano nagrody rzeczowe.XI.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uwaga! Pamiętajcie o obostrzeniach związanych z COVID-19:
W czasie Biegu uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

– przy namiocie Biura Zawodów należy zdezynfekować ręce;

– zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego w czasie oczekiwania na start Biegu oraz w trakcie podsumowania (możliwa jest sytuacja, iż w trakcie podsumowania nie będzie możliwości zachowania dystansu społecznego, dlatego prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne);

– uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać odpowiednią odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas kichania).

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  3. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).
  4. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej biegu: www.przeworsk.net.pl, www.gok.przeworsk.pl, fanpagu FB Gminy Przeworsk i GOK w Przeworsku, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
  5. Organizator zapewnia napoje i poczęstunek na mecie.
  6. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
  7. Sprawy bezpieczeństwa Organizatora, zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja i Straż OSP.
  8. Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, uwag Organizatora i decyzji sędziów.
  9. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
  10. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich.
  11. Przyjęcie numeru startowego i podpisanie się na liście uczestników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
  14. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe z chipem przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
 3. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.
  16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 73 97 (wew. 201), gok@przeworsk.net.pl, www.gok.przeworsk.pl

Dyrektor Biegu: Łukasz Mróz, tel. 727 591 466, lmroz@gok.przeworsk.pl

Regulamin zachowania się uczestników imprezy:

– Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora drogami.

– Uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę Biegu.

– Każdy z Zawodników biorących udział w Biegu zobowiązany jest do uczestnictwa w duchu fair play.

– Zawodnik startujący w Biegu zobowiązany jest do przeciwdziałania zachowaniu chuligańskiemu na trasie Biegu jak i w trakcie trwania imprezy.

– Zawodnicy zobowiązani są do informowania osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach, w szczególności dotyczących życia i zdrowia uczestników.

– W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

– Organizator Biegu nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.

 

Oświadczenie uczestnika biegu:
– Uczestniczę w Biegu „Po Muszlę św. Jakuba” świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy/świadoma iż mój udział w Biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.
– Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w Biegu.
– Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Organizatora, kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w Biegu.
– Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
– Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez Organizatora biegu.