Regulamin

REGULAMIN

IV JAKUBOWY RAJD ROWEROWY

I. ORGANIZATORZY

Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

II. CEL IMPREZY
Jakubowy Rajd Rowerowy odbędzie się po raz czwarty w ramach Dni Jakubowych w Nowosielcach.

Celem Euroregionalnych Dni Jakubowych jest promocja wiedzy na temat Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba, jako szlaku pątniczego i pierwszego Europejskiego Szlaku Kulturowego, który biegnie przez nasz region. W tym roku ze względu na epidemie program będzie niestety ograniczony do części sportowej.

W tym roku podczas rajdu włączamy się w Akcję #wykręcamywirusa z zbiórką na dodatkowe fundusze na środki ochrony osobistej dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć Nasz Szpital zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej 👉 https://spzoz-przeworsk.konfeo.com zadeklarowania dystansu i zakupu wybranych cegiełek.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin i miejsce: 18 lipca 2020 r., godz. 11:30

2. Start i meta: parking dolny przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach

Program:
11:30: Rozpoczęcie IV JAKUBOWEGO RAJDU ROWEROWEGO

Trasa 24 km: Nowosielce – Kosina – Markowa – Gać – Dębów – Nowosielce

Zwiedzanie drewnianego kościoła filialnego pw. św. Sebastiana w Kosinie

14:00: Przyjazd do Nowosielec, wręczanie medali, napoje i poczęstunek

IV. ZGŁOSZENIA

1. Rejestracja zawodników pod linkiem: https://gok.przeworsk.pl/iv-jakubowy-rajd-rowerowy/

lub bezpośrednio: https://dostartu.pl/iv-jakubowy-rajd-rowerowy-v4896

 1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w rajdzie może wziąć udział maksymalnie 150 osób plus obsługa organizowanego rajdu (decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie prosimy o informację zwrotną.
 3. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy imprezy w czasie przejazdu.
 4. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci poniżej 18 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną odpowiedzialność.
 5. Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w Rajdzie muszą posiadać deklarację zwalniającą organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie przejazdu. Deklarację taką winni przygotować rodzice/opiekunowie prawni.
 6. Uczestnicy rajdu przystępując do udziału w nim oświadczają, że znane im są Przepisy o Ruchu Drogowym i inne przepisy dotyczące rowerów i ich ruchu po drogach publicznych i zobowiązują się do stosowania się do tych przepisów, w tych częściach rajdu, których trasa przebiegać będzie drogami publicznymi. W czasie jazdy po drogach publicznych Organizatorzy zobowiązują uczestników imprezy do zachowania szczególnej ostrożności.
 7. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zalecają jazdę w kaskach rowerowych oraz używanie kamizelek odblaskowych lub/i innych elementów zwiększających widoczność uczestników na drodze. Ze względu na dystans trasy rajdu zaleca się udział uczestników o dobrej kondycji fizycznej.
 8. Każdy z uczestników Rajdu zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie się uczestnika za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.gok.przeworsk.pl
 10. Zgłoszenie udziału w traktowane jest jako:

– przyjęcie warunków regulaminu,

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów,

– wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uwaga! Pamiętajcie o obostrzeniach związanych z COVID-19:
  W czasie Rajdu uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

– przy namiocie Biura Zawodów należy zdezynfekować ręce;

– zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego w czasie oczekiwania na start rajdu oraz w trakcie podsumowania (możliwa jest sytuacja, iż w trakcie podsumowania nie będzie możliwości zachowania dystansu społecznego, dlatego prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne);

– uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać odpowiednią odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas kichania).

 1. Rajd przebiega na trasie ok. 24 km.
 2. Mapa i profil Rajdu Rowerowego: https://pl.wikiloc.com/szlaki-outdoor/iv-jakubowy-rajd-rowerowy-51479288
 3. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie Rowerowym na własną odpowiedzialność poruszając się po drogach przestrzegając przepisów oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów.
 4. Kolumna rajdu rowerowego będzie zabezpieczona przez służby organizatora oraz straż OSP.
 5. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymają pamiątkowy dyplom, medal oraz napoje i poczęstunek na zakończenie imprezy.
 6. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy.
 7. Przyjazd i powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 8. Przyjazd i powrót zawodników odbywa się na koszt własny.
 9. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów Prawa przez uczestnika Rajdu odpowiada uczestnik lub osobiście rodzic (opiekun).
 10. Rajd może zostać odwołany lub przeniesiony na inny termin ze względu na warunki atmosferyczne.
 11. W razie niepogody trasa rajdu może zostać zmieniona lub skrócona.
 12. Organizator wykorzysta dokumentację rajdu w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).
 13. Informacje o rajdzie będą umieszczone na stronie internetowej GOK, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
 14. Zobowiązuje się wszystkich uczestników rajdu do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, uwag Organizatora
 15. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 16. Zawodnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 17. Ubezpieczenie NNW dla Uczestników Rajdu we własnym zakresie.
 18. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 19. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia rajdu.
 20. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 73 97 (wew. 201),

e-mail: lmroz@gok.przeworsk.pl, www.gok.przeworsk.pl

Dyrektor Rajdu: Łukasz Mróz, tel. 727 591 466

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
– Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Przeworsku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z GOK Przeworsk możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod adresem poczty elektronicznej: lmroz@gok.przeworsk.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji „IV Jakubowego Rajdu Rowerowego” przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku na podstawie Pani/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
4. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom takim jak: oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów, promocji na podstawie zgody osoby której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż 5 lat.
6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym rajdzie.
10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych

Będąc uczestnikiem IV JAKUBOWEGO RAJDU ROWEROWEGO
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko )

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku przez Gminę Przeworsk i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, w związku z udziałem w IV JAKUBOWYM RAJDZIE ROWEROWYM

………..………………………………………………………….………………
Podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska przez Gminę Przeworsk i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, w związku z udziałem w IV JAKUBOWYM RAJDZIE ROWEROWYM

………..………………………………………………………….………………
Podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania moich danych osobowych oficjalnym sponsorom i partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.

………..………………………………………………………….………………
Podpis uczestnika

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, zarejestrowanych podczas IV JAKUBOWEGO RAJDU ROWEROWEGO, udostępnionych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora, jak również na profilach internetowych zarządzanych przez organizatorów biegu.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych dziecka

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka )

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz partnerów biegu, w związku z udziałem w IV JAKUBOWYM RAJDZIE ROWEROWYM

………………………………………………..……………………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz partnerów rajdu, w związku z udziałem w IV JAKUBOWYM RAJDZIE ROWEROWYM

………………………………………………..……………………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania danych osobowych mojego dziecka oficjalnym sponsorom i partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.

………………………………………………..……………………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, zarejestrowanych podczas IV JAKUBOWEGO RAJDU ROWEROWEGO, udostępnionych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów rajdu jak również na profilach internetowych zarządzanych przez organizatorów biegu i partnerów.
* niepotrzebne skreślić