Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zakwalifikował się do udziału w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu nasz Ośrodek otrzymał nieodpłatnie od Fundacji VCC z Lublina sprzęt komputerowy: 5 laptopów z oprogramowaniem o łącznej wartość 16 731,41 zł.

W ramach projektu odbędą się również szkolenia z zakresu „Dziennikarstwo online” oraz „Bezpiecznych zachowań w sieci”.

Więcej informacji wkrótce.